• *** กองสัญชาติและนิติกรณ์ ได้ปรับปรุง/แก้ไขแบบฟอร์มการแปลเอกสารราชการ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ***

  • กรมการกงสุลขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์  Call Center 02 572 8442 

ประกาศ 

ดูทั้งหมด
Thai Consular Community

  

  • การทำบัตรประชาชนคนไทยในต่างประเทศ
  • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • คุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ
  • การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
  • รับรองเอกสาร (Legalization Service)
  • ตรวจลงตราเอกสารคนต่างด้าว