ประกาศ 

ดูทั้งหมด
  • โคโรน่า 2012
  • การทำบัตรประชาชนคนไทยในต่างประเทศ
  • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • คุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ
  • การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
  • รับรองเอกสาร (Legalization Service)
  • ตรวจลงตราเอกสารคนต่างด้าว
  • หนังสือเดินทาง