คณะกรรมการสหวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทคนไทยในต่างประเทศ คณะกรรมการสหวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทคนไทยในต่างประเทศ

คณะกรรมการสหวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทคนไทยในต่างประเทศ

คณะกรรมการสหวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และบทบาทคนไทยในต่างประเทศ

ปฏิทินกิจกรรม

 

กิจกรรมที่ผ่านมา

• กต. นำทีมวิทยากรดูแลคนไทยในจอร์เจีย

• กต. นำสหวิชาชีพดูแลคนไทยในเยอรมนี

• กรมการกงสุลร่วมหารือกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   ณ กรุงโตเกียว

• กต. นำทีมสหวิชาชีพดูแลคนไทยในนครซิดนีย์ ออสเตรเลีย

• กต. นำสหวิชาชีพดูแลคนไทยในสวีเดน

• 18 หน่วยงานหารือแนวทางสร้างความเข้มแข็งให้คนไทยในต่างประเทศ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสหวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทคนไทยในต่างประเทศ

• โครงการที่มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในคณะกรรมการสหวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทคนไทย
   ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

• โครงการที่มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในคณะกรรมการสหวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทคนไทย
   ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562