Multidisciplinary Multidisciplinary

Multidisciplinary

สหวิชาชีพ

ปฏิทินกิจกรรม

 

กิจกรรมที่ผ่านมา

• กต. นำทีมวิทยากรดูแลคนไทยในจอร์เจีย

• กต. นำสหวิชาชีพดูแลคนไทยในเยอรมนี

• กรมการกงสุลร่วมหารือกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   ณ กรุงโตเกียว

• กต. นำทีมสหวิชาชีพดูแลคนไทยในนครซิดนีย์ ออสเตรเลีย

• กต. นำสหวิชาชีพดูแลคนไทยในสวีเดน

• 18 หน่วยงานหารือแนวทางสร้างความเข้มแข็งให้คนไทยในต่างประเทศ