FAQ (Frequently Asked Questions)

ปัจจุบันการรับรองนิติกรณ์เอกสารใช้วิธีตรวจสอบลายมือชื่อของหน่วยงานที่ออกเอกสารอย่างไร

ปัจจุบันการรับรองนิติกรณ์เอกสารใช้วิธีตรวจสอบลายมือชื่อของหน่วยงานที่ออกเอกสารอย่างไร

ตอบ การรับรองนิติกรณ์เอกสาร ประเภทการรับรองลายมือชื่อของผู็มีอำนาจในการลงนามในเอกสารของหน่วยงานต่างๆ นั้น โดยปกติหน่วยงานผู็ออกเอกสารจะมีหนังสือแจ้ง กต. เรื่องรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร พร้อมกับตัวอย่างลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ โดยกองสัญชาติฯ จะสแกนเก็บภาพตัวอย่างลายมือชื่อไว้ในระบบการรับรองนิติกรณ์เอกสาร (และจัดเก็บหนังสือดังกล่าวไว้ในแฟ้ม) เมื่อประชาชนนำเอกสารจากหน่วยงานนั้นๆ มาขอรับรองนิติกรณ์เอกสาร เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบลายมือชื่อที่ปรากฎในเอกสาร เทียบเคียงกับภาพตัวอย่างลายมือชื่อที่สแกนเก็บไว้ โดยจะค้นหาจากการพิมพ์ชื่อบุคคล หรือชื่อหน่วยงานนั้นๆ ในระบบจะรับรองนิติกรณ์เอกสาร

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้