แบบฟอร์ม

ตัวอย่างคำแปลแบบฟอร์มเอกสารราชการ : รวมตัวอย่างคำแปลแบบฟอร์มเอกสารราชการ

 

ตัวอย่าง - แบบฟอร์ม คำแปล

โปรดคลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


สูติบัตร
  -  ท.ร.1   
  -  ท.ร.1/ 1  
  -  ท.ร.1/ 2  
  -  ท.ร.19/ 1 
  -  ท.ร.19/ 4

มรณบัตร
  -  ท.ร.4/ 1 
  -  ท.ร.4/ 2

หนังสือสำคัญการจัดตั้งนามสกุล
  -  ช. 2

หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ  
  - แบบ ช. 3 - แบบที่ 1 
  - แบบ ช. 3 - แบบที่ 2

หนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล
  - แบบ ช. 4 - แบบที่ 1 
  - แบบ ช. 4 - แบบที่ 2

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ-สกุล   
  - แบบ ช.5

บัตรประจำตัวประชาชน
   - แบบที่ 1     
   - แบบที่ 2    

ทะเบียนบ้าน 
   -  ท.ร.14

แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร 
   -  ท.ร.14/ 1

ข้อมูลส่วนบุคคลขณะขอมีบัตร

ทะเบียนสมรส - คร. 2
   - แบบที่ 1   
   - แบบที่ 2

ใบสำคัญการสมรส - คร. 3
   - แบบที่ 1  
   - แบบที่ 2

ทะเบียนหย่า  - คร. 6

ใบสำคัญการหย่า - คร. 7 
   -  แบบที่ 1  
   -  แบบที่ 2

ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวคร. 22

หนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านาม

 

หมายเหตุ  -  ตัวอย่างคำแปลแบบฟอร์มการทะเบียนราษฎร
                     การทะเบียนครอบครัว คำแปลแบบฟอร์มอื่น ๆ 

                     การแปลเอกสารต้องแปลให้สอดคล้องกับข้อความ
                     ที่ปรากฎในต้นฉบับเอกสารภาษาไทย
 
                  -  ตัวอย่างการแปลนี้ใช้เป็นแนวทาง
                     ในการแปลเท่านั้น
 
                  -  ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการตรวจแก้ใด ๆ โดยเจ้าหน้าที่
 

 

*** หมายเหตุ : การเปิดไฟล์ตัวอย่างคำแปลแบบฟอร์มในข้างต้น
                      สามารถเปิดโดยใช้โปรแกรมเว็บเบราเซอร์
                      Mozilla Firefox หรือ Google Chrome เท่านั้น

 

                                         ***********************