แบบฟอร์ม

ตัวอย่างคำแปลแบบฟอร์มเอกสารราชการ

ตัวอย่างคำแปลแบบฟอร์มการทะเบียนราษฎร การทะเบียนครอบครัว คำแปลแบบฟอร์มอื่น ๆ 

(การแปลเอกสารต้องแปลให้สอดคล้องกับข้อความที่ปรากฎในต้นฉบับเอกสารภาษาไทย ตัวอย่างการแปลนี้

ให้ใช้เป็นแนวทางในการแปลเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการตรวจแก้ใด ๆ โดยเจ้าหน้าที่)

• สูติบัตร   ท.ร.1 รุ่นใหม่   ท.ร. 1 ตอน1  ท.ร.1 ตอน 2   ท.ร. 19 ตอน 1  ท.ร. 19 ตอน 4

• มรณบัตร   ท.ร. 4 ตอน 1    ท.ร.4 ตอน 2

• หนังสือสำคัญการจัดตั้งนามสกุล    แบบ ช. 2

• หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ  แบบ ช. 3   แบบที่ 1  แบบที่2

• หนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล    แบบ ช. 4    แบบที่1   แบบที่2

• หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ-สกุล   แบบ ช.5

• บัตรประจำตัวประชาชน   แบบที่ 1     แบบที่ 2    

• ทะเบียนบ้าน ท.ร.14     

• แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร ท.ร.14/1

• ข้อมูลส่วนบุคคลขณะขอมีบัตร

• ทะเบียนสมรส   คร. 2   แบบที่ 1   แบบที่ 2

• ใบสำคัญการสมรส     คร. 3  แบบที่ 1  แบบที่ 2

• ทะเบียนหย่า    คร. 6

• ใบสำคัญการหย่า   คร. 7 แบบที่1  แบบที่2

• ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว    คร. 22

• หนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านาม

*** หมายเหตุ : การเปิดไฟล์ตัวอย่างคำแปลแบบฟอร์มในข้างต้น สามารถเปิดโดยใช้โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ Mozilla Firefox หรือ Google Chrome เท่านั้น