แบบฟอร์ม

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแปล : รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรทราบ• จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล เขตและแขวง (ไทย/อังกฤษ)/ ราชบัณฑิตยสถาน

• ยศทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ (ไทย-อังกฤษ)/ กองบัญชาการทหารสูงสุด

• ยศตำรวจ (ไทย-อังกฤษ)/ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

• ตำแหน่งทางการทูต (ไทย/อังกฤษ)

• ประเทศ เมืองหลวง (ไทย-อังกฤษ)/ ราชบัณฑิตยสถาน

• ตารางรหัสประเทศและสัญชาติ/ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

• หน่วยงานการศึกษา (ไทย-อังกฤษ)/ กระทรวงศึกษาธิการ

• หน่วยงานปกครอง (ไทย-อังกฤษ)/ กรมการปกครอง

• หน่วยงานสาธารณสุข โรคและสาเหตุการตายต่าง ๆ (ไทย-อังกฤษ)

• คำนำหน้านาม (ไทย-อังกฤษ)

• คำแปลปีเกิด (ปีนักษัตร)

• รายชื่อตำแหน่งข้าราชการตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551(ไทย-อังกฤษ)
  ตามสายงาน ประเภท และตำแหน่ง ...กำหนดใหม่โดย สนง.กพ. 

 

                                          ******************