วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ มัลติมีเดีย

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

 • กรมการกงสุล - "การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล"
 • Call Center กรมการกงสุล
  Call Center กรมการกงสุล
  กรมการกงสุลในฐานะหน่วยงานที่มีการกิจในการคุ้มครองดูแลผลประโยชน์ของคนไทยโดยตรงได้ตั้งศูนย์บริการ CALL CENTER เบอร์ 02-572-8442 แบบ 24 ชั่วโมงเพื่อเพิ่มช่องทาง และประสิทธิภาพในการดูแลและคุ้มครองผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
 • การลงทะเบียนขอรับบริการหนังสือเดินทางล่วงหน้า (การจองQ-Online) กรมการกงสุล
  การลงทะเบียนขอรับบริการหนังสือเดินทางล่วงหน้า (การจองQ-Online) กรมการกงสุล
  การลงทะเบียนขอรับบริการหนังสือเดินทางล่ว­งหน้า คือบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาช­นที่ต้องการทำหนังสือเดินทางซึ่งเป็นบริกา­รออนไลน์ 24 ชั่วโมงผ่านอินเตอร์เน็ตโดยมีบริการดังนี้ 1.แสดงสถิติการทำหนังสือเดินทางย้อนหลัง 5 วัน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกวันที่จ­ะมาใช้บริการ 2.แสดงจำนวนคิว ณ เวลาปัจจุบันของแต่ละสาขาและประมาณเวลาที่­จะได้รับบริการทำหนังสือเดินทาง 3.แสดงที่ตั้งสำนักงานหนังสือเดินทาง เส้นทาง และเวลาในการเดินทางไปยังสำนักงานหนังสือเ­ดินทาง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 4.สามารถจองคิวและลงทะเบียนทำหนังสือเดินท­างได้ล่วงหน้า และสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้จนถึง 23:00 น. ของวันก่อนวันขอรับบริการหนังสือเดินทาง 5.สามารถกำหนดวิธีการรับเล่มหนังสือเดินทา­งได้ด้วยตัวเอง 6.สามารถตรวจสอบสถานะของหนังสือเดินทางที่­ได้ยื่นขอไว้ได้ทุกสำนักงานฯ
 • บริการแปลและรับรองเอกสารทางไปรษณีย์ - กรมการกงสุล