สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น : วารสารข่าว สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 News

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น : วารสารข่าว สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงาหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดขอนแก่นประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลตะกั่วป่าอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสดังกล่าว สำนักงานฯ ได้ไปให้ความรู้และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการทำหนังสือเดินทางและการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกันอาเซียน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้ประชาชนได้ร่วมสนุกและแจกของราลวัล ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๒๓๖ คน

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ได้เข้าร่วม “โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง” ของสำนักงานจัดหางานขอนแก่นโดยลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านตำบลตะกั่วป่าและตำบลคึมชาติ อำเภอหนองสองห้อง เกี่ยวกับการทำหนังสือเดินทางและการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ เสริมจากข้อมูลขั้นตอนการเดินทางไปทำงานต่างประเทศและการป้องกันการถูกหลอกหลวงและลักลอบไปทำงานที่ต่างประเทศของสำนักงานจัดหางานฯ