สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น : วารสารข่าว สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2563 News

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น : วารสารข่าว สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2563

     เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสดังกล่าว สำนักงานฯ ได้ไปให้ความรู้และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการทำหนังสือเดินทางและการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับอาเซียน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้ประชาชนได้ร่วมสนุกและแจกของรางวัลซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๑๓๑ คน

    เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เส้นทางสู่นักการทูต” ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น การบรรยายครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมในรายวิชาสัมมนาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานของวิทยากร และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปตัดสินใจและใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต