สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี : วารสารข่าว สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี  News

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี : วารสารข่าว สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
นายจิราเจตน์ วงษ์นรเศรษฐ์ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานีเข้าร่วมกิจกรรมอาสา เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ศาลากลางและเก็บขยะในบริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับราชการในจังหวัดอุบลราชธานี โดยท่านพ่อเมืองอุบลราชธานี (นายสฤษดิ์ วิฑูรย์) ปลุกจิตสานึกรักบ้านเมือง ด้วยการขึ้นมาทำความสะอาดบ้านของเรา ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ที่ทาการราชการที่ตั้งอยู่ ใช้จิตอาสาเป็นที่ตั้ง เพื่อบ้านที่เรารักและเทิดทูน อยู่ร่วมกันอย่างมีสานึกและให้เกียรติธรรมชาติรอบตัว ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
งานด้านการต่างประเทศเพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์กับนานาประเทศ 
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นางเฮเลเนอ บุดดิงเกอร์ อาทีเอดา เอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และมาบรรยายพิเศษเรื่องประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โอกาสนี้ นายจิรา
เจตน์ วงษ์นรเศรษฐ์ ทำหน้าที่ล่าม
 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุบลราชธานีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันปิ่นโต ห่อมาทานจากบ้าน มาร่วมแบ่งปันอาหารทานกันแบบอบอุ่นที่สำนักงานครับ ณ หน้าลิฟต์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น1 ฝั่งตะวันตก ได้รับเกียรติจากหลายส่วนราชการมารับประทานร่วมกัน รวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเมตตาให้อาหาร ขนมมาร่วมกันรับประทานและยังมาร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน