สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี : วารสารข่าว สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2563 News

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี : วารสารข่าว สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2563

   เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี รับมอบแอลกอฮอล์ 75 % สำหรับทำความสะอาด สำนักงานฯ เพื่อรองรับการบริการประชาชน โดยการสนับสนุนจากบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จากัด (มหาชน)
 

  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 นายจิราเจตน์ วงษ์นรเศรษฐ์ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางช่ั่วคราว อุบลราชธานี ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 นายจิราเจตน์ วงษ์นรเศรษฐ์ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ในช่วงที่มีสถานการณ์ไวรัส COVID-19 แพร่ระบาด สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานีได้มีมาตรการให้ เจ้าหน้าท่ีตรวจวัดไข้ผู้ร้อง ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้ารับบริการ อีกท้ังภายในบูธบริการทำหนังสือเดินทางได้มี การทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ทุกคร้ังก่อนและหลังผู้ร้องรับบริการ และได้จัดท่ีนั่งสำหรับรอรับบริการให้มีการเว้นระยะห่าง ( social distancing ) พร้อมท้ังมาตรการรักษาความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคของสำนักงานเพื่อมาตรฐานและสุขอนามัยของประชาชนผู้มาใช้บริการทำหนังสือเดินทาง และรับรองนิติกรณ์เอกสาร

ทั้งน้ี สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี ขอขอบพระคุณสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีและเทศบาลนคร อุบลราชธานีที่กรุณามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคท่ีสำนักงานฯ เพื่อบริการประชาชนให้ประชาชนอย่างปลอดภัย ในช่วงที่มีสถานการณ์ ไวรัส COVID-19 แพร่ระบาด