ข่าวเด่น : ฟินแลนด์แก้ไขปรับปรุงหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อคุ้มครองแรงงานไทยที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์ให้ดีขึ้น News

ข่าวเด่น : ฟินแลนด์แก้ไขปรับปรุงหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อคุ้มครองแรงงานไทยที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์ให้ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล ได้เข้าร่วมการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทยและฟินแลนด์ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการเรื่องการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2019 ที่จัดขึ้น ณ กรมการจัดหางาน โดยมีอธิบดีกรมการจัดหางานเป็นประธาน และอธิบดีกรมการกงสุล เป็นคณะเจรจาฝ่ายไทย โดยที่ประชุมได้รับทราบว่าฝ่ายฟินแลนด์ปรับปรุงแก้ไขหนังสือแสดงเจตจำนง Letter of Intent (LoI) คุ้มครองดูแลแรงงานไทยที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์ ซึ่งเป็นไปตามผลการหารือระหว่างเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ อธิบดีกรมการกงสุล และกระทรวงเศรษฐกิจและการจ้างงานฟินแลนด์ และกระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายฟินแลนด์ ที่เมือง Oulu ประเทศฟินแลนด์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งฝ่ายไทยได้เรียกร้องให้ฝ่ายฟินแลนด์ให้การดูแลสิทธิและสวัสดิการของแรงงานไทยให้ดีขึ้น สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1) การสุ่มตรวจสภาพแคมป์ที่พักแรงงานไทยโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

2) การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์แก่แรงงานไทยที่จะไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์

3) การไม่คิดดอกเบี้ยเงินยืมที่แรงงานไทยยืมจากบริษัทผลไม้ป่าเพื่อเดินทางไปฟินแลนด์

4) บริษัทผลไม้ป่าจะต้องแจ้งราคาและน้ำหนักของผลไม้ป่าที่แรงงานไทยขายให้กับบริษัทผลไม้ป่าให้คนไทยทราบ

5) ให้คนไทยมีสิทธิในการเปลี่ยนบริษัทผลไม้ป่าฟินแลนด์เพื่อทำงานเก็บผลไม้ป่า โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศไทย

6) การปรับปรุงสภาพแคมป์ที่พักของคนไทยให้ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะจำนวนห้องสุขา  ที่ต้องเพียงพอแก่จำนวนคน

7) การจัดเตรียมรถให้แรงงานไทยที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน และมีรถเช่าคันใหม่เปลี่ยนให้ทันทีหากรถเช่าประสบปัญหา

8) สิทธิของคนไทยที่จะได้รับเงินค่าผลไม้ป่าที่ขายให้บริษัทฯ ตามที่แรงงานไทยประสงค์ และแรงงานไทยจะต้องได้รับเงินจากการขายผลไม้ป่างวดสุดท้ายภายใน 7 วัน ภายหลังจากเดินทางกลับถึงประเทศไทย