ข่าวเด่น : กรมการกงสุลเปิดบ้านอวด Smart & Best Service News

ข่าวเด่น : กรมการกงสุลเปิดบ้านอวด Smart & Best Service

เมื่อวัน 25 กุมภาพันธ์ 2562 กรมการกงสุลได้เปิดบ้านต้อนรับนักการทูตกลุ่มประเทศแอฟริกา เอเชีย-แปซิฟิก ยุโรป และลาตินอเมริกา

อเมริการวม 17 คน ให้รับฟังการบรรยายเรื่อง “Consular Diplomacy : ความสำเร็จด้านการกงสุลของไทยสู่ Smart & Best Service” และศึกษาดูงานการให้บริการด้านกงสุลของไทยด้านการบริการหนังสือเดินทาง โดยมีนางวรพรรณี ดำรงมณี เลขานุการกรมการกงสุล นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ ผอ.กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ และนายจาตุรนต์ ไชยะคำ ผอ.กองหนังสือเดินทาง ร่วมบรรยาย

 

นับเป็นอีกครั้งที่กรมการกงสุลได้ต้อนรับคณะต่างชาติเข้ามาศึกษาดูงานและเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการบริการประชาชนที่เป็นเลิศ โดยคณะนักการทูตได้ชื่นชมการทำงานและการพัฒนาการบริการประชาชนที่สะดวกรวดเร็วด้วยการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนของกรมการกงสุล 

 

ซึ่งถือเป็นต้นแบบที่ดีของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค และเป็นที่น่าภาคภูมิใจของคนไทย

ทั้งนี้ คณะนักการทูตกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้อบรมหลักสูตร Knowledge of Diplomacy : Sustainable Development and the Sufficiency Economy ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ด้วยความสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ