ข่าวเด่น : กรมการกงสุลนำคณะผู้แทนไทยหารือกับเกาหลีใต้ เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยไปทำงานอย่างถูกกฎหมายในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น News

ข่าวเด่น : กรมการกงสุลนำคณะผู้แทนไทยหารือกับเกาหลีใต้ เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยไปทำงานอย่างถูกกฎหมายในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้มีการประชุมหารือด้านการกงสุลไทย - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 4 ที่กรุงโซล ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เป็นเจ้าภาพ โดยมีนายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล และนายอิน ชิก อู (In Shik Woo) อธิบดีกรมกิจการคนเกาหลีใต้โพ้นทะเลและการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เกาหลีใต้ เป็นประธานร่วม โดยฝ่ายไทยมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล กรมการจัดหางาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ กรอบความร่วมมือด้านการกงสุลของทั้งสองประเทศเป็นกลไกการส่งเสริมความร่วมมือทั้งในด้านการตรวจคนเข้าเมือง และการคุ้มครองและดูแลคนชาติ

ในการประชุมครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ในระดับประชาชนอยู่ในระดับที่ดี โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เดินทางมาไทยประมาณ 1.8 ล้านคนต่อปี และนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเกาหลีใต้ประมาณ 5 แสนคนต่อปี และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอีก ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ที่ใกล้ชิดและดำเนินมาครบ 60 ปีแล้ว

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองบุคคลตั้งแต่ต้นทางเพื่อคุ้มครองนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวโดยสุจริต เนื่องจากปัจจุบันมีจำนวนคนไทยที่ลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมาย
อยู่ในเกาหลีใต้เป็นจำนวนมากประมาณ 140,000 คน โดยภายหลังสิ้นสุดการดำเนินมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ให้แรงงานต่างชาติที่ลักลอบทำงานผิดกฎหมายในเกาหลีใต้เดินทางกลับประเทศโดยไม่ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้กระทำผิด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 ยังมีคนไทยที่อยู่อย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ถึง
ร้อยละ 39 ของจำนวนคนต่างชาติทั้งหมดที่พำนักอยู่อย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ โดยในส่วนเกาหลีใต้ก็จะบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการลักลอบเข้ามาทำงานและนำคนเข้ามาทำงานผิดกฎหมายให้มากขึ้น

ทั้งสองฝ่ายยินดีกับความคืบหน้าของการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงแรงงานกับกระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการอำนวยความสะดวกการโยกย้ายถิ่นฐานแบบปกติและการป้องกันการจ้างงานผิดกฎหมายของทั้งสองประเทศ ซึ่งจะเป็นกลไกที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ได้ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ ทั้งนี้ ร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะเป็นความร่วมมือสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันของหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายของ
ทั้งสองประเทศอย่างเป็นทางการ

ฝ่ายไทยได้ใช้โอกาสนี้หารือกับฝ่ายเกาหลีใต้เพื่อแสวงหาช่องทางการรับแรงงานไทยไปทำงาน
อย่างถูกกฎหมายในเกาหลีใต้เพิ่มเติมจากระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System – EPS) เนื่องจากแรงงานไทยจำนวนมากยังต้องการเดินทางไปทำงานในเกาหลีใต้อย่างถูกกฎหมาย โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์การดำเนินการจ้างแรงงานตามฤดูกาลกับประเทศอื่น ๆ โดยเห็นพ้องกัน
ที่จะศึกษารายละเอียดเพื่อนำมาปรับใช้กับการจัดส่งแรงงานไทยต่อไป

ฝ่ายไทยได้ขอให้ฝ่ายเกาหลีใต้อำนวยความสะดวกการตรวจคนเข้าเมืองแก่คนไทยที่เดินทาง
ไปเกาหลีใต้ตามแนวปฏิบัติสากล ซึ่งฝ่ายเกาหลีใต้อาจมีการทบทวนการพิจารณาใช้ระบบ Electronic Travel Authorization (ETA) สำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปเกาหลีใต้เพื่อการท่องเที่ยว โดยระบบดังกล่าวนี้
จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของการคัดกรองคนเข้าเมืองได้ดียิ่งขึ้น และป้องกันไม่ให้กลุ่มคนไทยที่เดินทางไป
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงถูกปฏิเสธการเข้าเมือง

การประชุมดังกล่าวเป็นความร่วมมือทวิภาคีในกรอบการกงสุลที่มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรมและคืบหน้าเป็นอย่างมาก และได้ปูทางไปสู่การจัดการประชุมครั้งที่ 5 ซึ่งฝ่ายไทยจะเป็นเจ้าภาพต่อไป