ข่าวเด่น : กต. เปิดสัมมนาเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลก 2562 ตั้ง “กงสุลอาสา” ร่วมพัฒนางานกงสุลสู่ยุค e-Consular เพื่อประชาชน News

ข่าวเด่น : กต. เปิดสัมมนาเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลก 2562 ตั้ง “กงสุลอาสา” ร่วมพัฒนางานกงสุลสู่ยุค e-Consular เพื่อประชาชน

กต. เปิดสัมมนาเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลก 2562 ตั้ง “กงสุลอาสา” ร่วมพัฒนางานกงสุลสู่ยุค e-Consular เพื่อประชาชน
 
กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการกงสุลจัดอบรม/สัมมนา “เจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลก ประจำปี 2562” ระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการทำงานแก่เจ้าหน้าที่กงสุลที่ประจำอยู่ในต่างประเทศรวม 93 คน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สภาพปัญหา แนวปฏิบัติที่ดีในแต่ละประเทศ มาปรับปรุงพัฒนางานกงสุลของไทยให้ดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของประชาชน
 
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษา รมว.กต. และนายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วม และนายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล รายงานความก้าวหน้าของงานกงสุลและกิจกรรมการสัมมนาเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลกในปีนี้ ซึ่งมุ่งเสริมสร้างเครือข่าย “เพื่อนกงสุล” ทั่วโลก และขับเคลื่อนการทำงานสู่ยุค “e-Consular เพื่อประชาชน”
 
รมว.กต. ได้เน้นความสำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ การดูแลทุกข์-สุขคนไทยในต่างประเทศโดยร่วมกับเครือข่ายกงสุลต่างประเทศอื่นๆ ในประเทศเจ้าบ้าน การยกระดับหนังสือเดินทางไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
โดยดูตัวอย่างประเทศที่มีหนังสือเดินทางที่ได้รับการยอมรับและสามารถเดินทางไปประเทศต่างๆ ได้อย่างภาคภูมิ และการให้เจ้าหน้าที่กงสุลนำแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจากประเทศต่างๆ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในประเทศไทย
 
เพื่อการนี้ รมว.กต. ได้เป็นประธานในพิธีมอบเข็ม “กงสุลอาสา” และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้แทนชุมชนไทยในต่างประเทศและคนไทยในประเทศที่มีบทบาทสนับสนุนงานด้านกงสุลและดูแลทุกข์สุขคนไทยรวม 10 คน ได้แก่
1. กลุ่มอาสาสมัครคนไทยในรัฐ Perak มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ คนไทยที่ถูกจับกุมและติดตามความคืบหน้าของคดี เป็นสื่อกลางในการแจ้งข่าวสารแก่คนไทยในมาเลเชีย รวมทั้งสนับสนุน งานกงสุลของ สอท. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
2. นางสาววนิดา รังสิมาเทวัญ มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนงานของ สอท. ณ กรุงโซล ในการช่วยเหลือหญิงไทยที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์/ค้าประเวณี แรงงานผิดกฎหมายที่เจ็บป่วย และคนไทยที่เสียชีวิตในเกาหลีใต้
3. นางสาวรัตนภรณ์ ทนานนท์ มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ในญี่ปุ่นร่วมกับ สอท. ณ กรุงโตเกียว โดยจัดทำ Hotline ผ่าน Application Line สนับสนุนการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรที่ จ.โทชิโก และจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น
4. นางอรวรรณ จารุนงคราญ เป็นผู้จัดตั้งสมาคมคนไทยในมาเก๊าเพื่อช่วยเหลือคนไทย แรงงานไทย ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการกงสุล การเลือกตั้ง นรจ. รวมทั้งจัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
5. นายพรม สุภาษิต ผู้แทนอาสาสมัครแรงงานในสิงคโปร์ อาสาสมัครแรงงานในสิงคโปร์เป็นเครือข่าย จิตอาสาที่ช่วยประสานงานและติดต่อกับแรงงานไทยและคนไทยในสิงคโปร์ ช่วยการจัดเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร รวมทั้งสนับสนุนภารกิจของ สอท. ณ สิงคโปร์
6. นางภรณี หิรัญรัศมี เจมส์ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือคนไทยในอังกฤษ ทั้งการเป็นล่าม และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพำนักในอังกฤษ ปัญหาครอบครัว รวมทั้งมีบทบาทในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย โดยสอนนาฏศิลป์ให้แก่ผู้สนใจ
7. นางนงเยาว์ ส. วรานนท์ เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชนซึ่งเป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรที่จัดบริการด้านสวัสดิการต่าง ๆ และให้คำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานราชการสหรัฐฯ รวมทั้งเปิดศูนย์ผู้สูงวัย และ จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และกิจกรรมด้านสวัสดิการอื่นๆ 
8. นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล บรรณาธิการข่าวภูมิภาค หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านกงสุลที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทย ทั้งในและต่างประเทศในวงกว้างมาอย่างต่อเนื่อง 
9. นางสาวเขมนิจ จามิกรณ์ ดารานักแสดงและนางแบบขวัญใจมหาชนซึ่งได้ให้เกียรติเป็น Brand Ambassador หนังสือเดินทางไทย ช่วยสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์การบริการประชาชน ของกรมการกงสุล
10. นายศรัณยู วินัยพานิช ศิลปินนักร้อง และแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ออกเดินทางท่องโลกว้าง ซึ่งมีบทบาทสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนของกรมการกงสุล
 
การอบรม/สัมมนาเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลกประจำปี 2562 นับเป็นงานสำคัญที่กระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญและจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะของเจ้าหน้าที่กงสุลซึ่งเป็น “ผู้ขับเคลื่อนหลัก” ในการทำงานการทูตเพื่อประชาชนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ