ข่าวเด่น : กต. นำทีมสหวิชาชีพดูแลคนไทยในนครซิดนีย์ ออสเตรเลีย News

ข่าวเด่น : กต. นำทีมสหวิชาชีพดูแลคนไทยในนครซิดนีย์ ออสเตรเลีย

กต. นำทีมสหวิชาชีพดูแลคนไทยในนครซิดนีย์ ออสเตรเลีย
 
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 
นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ นำคณะวิทยากรจากหน่วยงานในคณะกรรมการสหวิชาชีพฯ ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนไทยในเครือรัฐออสเตรเลีย จัดขึ้นที่สถาบัน Australian International College นครซิดนีย์
และได้กล่าวเปิดงานโดยเน้นให้ความสำคัญกับการทูตเพื่อประชาชน โดยมีคณะวิทยากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมการปกครองและกรมสุขภาพจิต มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "เพ้นท์เล็บ-ปรึกษาปัญหาทะเบียนราษฎร-ดูแลสุขภาพจิต" ประมาณ 150 คน
 
นอกจากนี้ อธิบดีกรมการกงสุลและกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนไทยในนครซิดนีย์ เปิดการแข่งขันฟุตบอล Sydney Thailand Cup ครั้งที่ 1 โดยมีคนไทยสาขาวิชาชีพต่างๆ รวมถึงนักศึกษาเข้าร่วม 200 คน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และส่งเสริมการออกกำลังกาย ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมการกงสุลแสดงชื่นชมการจัดกิจกรรมดังกล่าว และพร้อมสนับสนุนให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี จากนั้น ได้เข้าร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี โครงการบวชเทิดพระเกียรติและถวายพระกุศลพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์ ซึ่งเป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งในรัฐนิวเซาท์เวลส์ และมีชุมชนไทยเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
 
ชุมชนไทยในนครซิดนีย์เป็นชุมชนไทยที่มีขนาดใหญ่กว่า 55,000 คน มีวัดพุทธศานาของไทยจำนวน 5 วัด เป็นชุมชนไทยที่มีความเข้มแข็งและมีบทบาทสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีของไทยและความนิยมไทยในประเทศออสเตรเลีย คนไทยส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจ ร้านอาหารไทย (ประมาณ 300 ร้าน) คนไทยส่วนหนึ่งสมรสกับคนท้องถิ่น และมีนักเรียน/นักศึกษาไทยประมาณ 15,000 คน
 
นอกจากนี้ อธิบดีกรมการกงสุลได้เชิญ รศ. ดร. ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิบดีกำกับดูแลด้านการพัฒนางานใหม่และงานนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาแนะแนวโอกาสการทำงาน/ทำธุรกิจในประเทศไทยแก่นักศึกษาไทยในนครซิดนีย์ ในวันที่ 6 กันยายน 2562 พร้อมทั้งจะนำคณะ
สหวิชาชีพไปจัดกิจกรรมแนะแนวโอกาสการทำงานในประเทศไทย การให้ความรู้ด้านกฎหมายทะเบียนราษฎร และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตที่
นครเมลเบิร์นในระหว่าง
วันที่ 7-8 กันยายน 2562 ด้วย