ข่าวเด่น : กต. นำสหวิชาชีพดูแลคนไทยในปากีสถาน News

ข่าวเด่น : กต. นำสหวิชาชีพดูแลคนไทยในปากีสถาน

      กรมการกงสุล ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด จัดโครงการบูรณาการสหวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยในปากีสถาน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 โดยบูรณาการกับ 2 โครงการของสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงอิสลามาบัด ได้แก่ โครงการ "อาหารไทย ขนมไทย นวดแผนไทย ใครๆ ก็ทำได้" และกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ เมืองละฮอร์

      นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล ได้นำคณะวิทยากรสหวิชาชีพจากกรมการแพทย์ไปให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพและให้บริการตรวจสุขภาพแก่คนไทยในกรุงอิสลามาบัดและเมืองละฮอร์ และได้เชิญ ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ มีสันฐาน รองคณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการใช้ชีวิตที่นำไปสู่ความสำเร็จให้แก่นักศึกษาไทยมุสลิมที่ศึกษาอยู่ในปากีสถาน เพื่อให้พร้อมรับมือกับความท้าทายภายหลังสำเร็จการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการงานกงสุลด้านต่าง ๆ รวมกว่า 250 คน

      คณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนายพรภพ อ่วมพิทยา เอกอัครราชทูต ณ กรุง อิสลามาบัด เพื่อหารือเกี่ยวกับการดูแลและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยในปากีสถาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาการให้บริการงานกงสุล และได้ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินโครงการอาหารไทย ขนมไทย นวดแผนไทย ใครๆ ก็ทำได้ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาไทยในกรุงอิสลามาบัดเป็นอย่างมาก โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริงระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ

      ปัจจุบัน มีคนไทยในปากีสถาน 1,000 – 1,500 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาไทยที่เดินทางไปศึกษาต่อในปากีสถาน และคนไทยที่ไปสมรสกับชาวปากีสถาน มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง โดยมีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัดเป็นศูนย์กลางในการพบปะและทำกิจกรรมร่วมกัน