ข่าวเด่น : กรมการกงสุล จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อพัฒนางานบริการประชาชน  News

ข่าวเด่น : กรมการกงสุล จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อพัฒนางานบริการประชาชน

#มุ่งหน้าพัฒนางานบริการประชาชน 
กรมการกงสุล จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศทางระบบ VDO Conference เพื่อพัฒนางานบริการประชาชน 

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2563 นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวฯ ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีนายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดี เข้าร่วม ในการมอบนโยบายและซักซ้อมแนวทางทำงานของสำนักงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนางานบริการประชาชนสู่ Smart & Best Services ควบคู่ไปการดำเนินมาตรการการดูแลสุขภาพของประชาชนผู้รับบริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19