ข่าวเด่น : กรมการกงสุลร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ News

ข่าวเด่น : กรมการกงสุลร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ

               

             เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2560 นายธาตรี เชาวชตา ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล ได้บรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน (Rapid Response Center : RRC) เพื่อช่วยเหลือคนไทยกรณีเกิดภัยพิบัติในต่างประเทศ ให้แก่ผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพทีมสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์จากสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำ จำนวน 52 คน ณ กระทรวงการต่างประเทศ