ข่าวเด่น : กรมการกงสุลขานรับนโยบายมีวินัยห่วงใยประชาชน News

ข่าวเด่น : กรมการกงสุลขานรับนโยบายมีวินัยห่วงใยประชาชน

        วันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2560 กรมการกงสุลจัดการฝึกอบรม “รู้ไว้ได้ประโยชน์ : วินัยข้าราชการกับงานกรมการกงสุล” โดยวิทยากรคือนางพิมพ์วดี โสวรัตนพงศ์ หัวหน้าส่วนวินัยและนิติการ สำนักบริหารบุคคล และมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 60 คน การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักในการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมการกงสุลซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดประชาชน ให้สามารถใช้วินัยเป็นหลักแห่งความประพฤติและการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในประโยชน์ของชาติและประชาชน ตามดำริของผู้บริหารกรมการกงสุลและคติพจน์ของกรมฯ คือ

“การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล”