ข่าวเด่น : รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมชมกรมการกงสุล News

ข่าวเด่น : รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมชมกรมการกงสุล

      วันนี้ 23 มีนาคม 2560 นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางมาที่กรมการกงสุลเพื่อเยี่ยมชมระบบผลิตเล่มและรับคำร้องหนังสือเดินทาง Call Center และรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของกรมฯ โดยคณะผู้บริหารกรมฯ นำโดยนายวราวุธ ชูวิรัช อธิบดีกรมการกงสุล

      รองปลัดกระทรวงได้ให้นโยบายแก่กรมฯ ให้มุ่งเดินหน้าทำงานโดยเน้นการบริการที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งมุ่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าตามนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมทั้งเสริมสร้างบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชน