ข่าวเด่น : กรมการกงสุลพร้อมเป็นศูนย์ราชการสะดวกเพื่อประชาชน News

ข่าวเด่น : กรมการกงสุลพร้อมเป็นศูนย์ราชการสะดวกเพื่อประชาชน

วันนี้ 9 พ.ค. 2560 นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ได้เดินทางมาตรวจประเมินกรมการกงสุล เพื่อคัดเลือกเป็นศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) โดยมีนายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ รองอธิบดีกรมการกงสุล และทีมผู้บริหารกรม นำคณะเยี่ยมชมการบริการและให้ข้อมูลประกอบการตรวจประเมิน รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบว่า กระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการให้บริการประชาชนของภาครัฐมาโดยตลอด โดยมีกรมการกงสุลเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา กรมการกงสุลมุ่งเน้นการบริการเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง เท่าเทียม สามารถรักษาและพัฒนางานบริการด้านกงสุลของไทยสู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคและมาตรฐานสากล โดยมีตัวอย่างของผลงานอันเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์ คือ การที่กรมฯ ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการให้บริการประชาชนจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปี 2559 สูงถึงร้อยละ 93.48 นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้ปรับปรุงมาตรฐานการบริการด้านงานกงสุลอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจองคิวออนไลน์รับคำร้องหนังสือเดินทางและตรวจสอบสถานะหนังสือเดินทางโดยระบบ web tracking การจัดตั้ง Call Center หรือศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และบริการข้อมูลประชาชนตลอด 24 ชั่วโมงในกรมการกงสุล การริเริ่มจัดทำเอกสารราชการสองภาษา และที่สำคัญคือ การนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการบริการด้านกงสุลเพื่อความสะดวกของประชาชน อาทิ การให้ข้อมูลทาง facebook และ Thai Consular Application เป็นต้น