ข่าวเด่น : สร้างภูมิคุ้มกันระวังภัยก่อนไปต่างประเทศ News

ข่าวเด่น : สร้างภูมิคุ้มกันระวังภัยก่อนไปต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม -2 กันยายน 2560 กรมการกงสุลร่วมกับสถาบันการศึกษา 6 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา จัดเสวนาการเตรียมความพร้อมก่อนไปต่างประเทศแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยมีนายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา และคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมการกงสุลนำโดยนายธาตรี เชาวชตา ผอ. กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศบรรยายให้ความรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการเสวนารวมทั้งสิ้นกว่า 2,000 คน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลในเชิงเตือนภัยแก่เยาวชนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปต่างประเทศเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน และหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศช่วงปิดภาคเรียนและมักประสบปัญหาความยากลำบากและความไม่เป็นธรรมในการทำงานบ่อยครั้ง