ข่าวเด่น : นักการทูต 15 ประเทศดูงานกรมการกงสุล News

ข่าวเด่น : นักการทูต 15 ประเทศดูงานกรมการกงสุล

เปิดบ้าน !! นักการทูต 15 ประเทศศึกษาดูงานกรมการกงสุล วันนี้ 26 ก.ย. 2560 กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้ต้อนรับนักการทูตจาก 15 ประเทศในเอเชีย-แปซิฟิก และแอฟริกา ศึกษาดูงานการทูตด้านการกงสุล และรับฟังการบรรยายหัวข้อ “Consular Diplomacy” โดยนายธาตรี เชาวชตา ผอ. กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งเยี่ยมชมการบริการหนังสือเดินทางแก่ประชาชนของกรม ซึ่งได้รับการยอมรับว่า มีมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศแห่งหนึ่งในเอเชีย นักการทูตจาก 15 ประเทศดังกล่าว เดินทางมาเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “Knowledge of Diplomacy : Sustainable Development and Sufficiency Economy” จัดโดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 10 ตุลาคม 2560