ข่าวเด่น : กรมการกงสุลสร้างแนวปฏิบัติร่วมด้านการตรวจลงตราฯ News

ข่าวเด่น : กรมการกงสุลสร้างแนวปฏิบัติร่วมด้านการตรวจลงตราฯ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล เป็นประธานการประชุมหารือในประเด็นด้านการตรวจลงตราให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคคลากรชาวต่างชาติในสถาบันการศึกษาของไทย โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ และผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุม
วัตถุประสงค์ของการประชุม คือ การร่วมหารือแนวทางบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติในการตรวจลงตราให้มีความรัดกุม ชัดเจน และอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคคลากรชาวต่างชาติในสถาบันการศึกษาของไทยตามนโยบายการส่งเสริมให้ไทยเป็นศุนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาค (Education Hub) รวมทั้งร่วมกันกำหนดมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันมิให้คนต่างด้าวอาศัยช่องทางการศึกษาลักลอบเข้ามากระทำผิดกฏหมายในประเทศไทย