ข่าวเด่น : กรมการกงสุลลงนามแนวร่วมภาครัฐโปร่งใสไร้สินบนเพื่อประชาชนไทย News

ข่าวเด่น : กรมการกงสุลลงนามแนวร่วมภาครัฐโปร่งใสไร้สินบนเพื่อประชาชนไทย

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2560 นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบระหว่างหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน 46 หน่วยงาน ร่วมพิธี ณ ห้องจูปิเตอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน 46 หน่วยงานได้ร่วมกันแสดงเจตจำนงในการเป็นแนวร่วมการผลักดันให้เกิดพลังที่โปร่งใส และไม่มีการรับสินบนทุกรูปแบบ เสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดการค้า การลงทุน รวมทั้งประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มาติดต่องานหรือรับบริการจากภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เพื่อให้ระบบภาครัฐของประเทศไทยมีธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง 
มีการทุจริตที่น้อยลงในที่สุด