ข่าวเด่น : การประชุมหารือด้านกงสุลระหว่างไทย – คูเวต ครั้งที่ 1 News

ข่าวเด่น : การประชุมหารือด้านกงสุลระหว่างไทย – คูเวต ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือด้านกงสุลระหว่างไทย – คูเวต ครั้งที่ 1 (The First Thailand – Kuwait Consular Dialogue) ณ สโมสรราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ โดยมีนายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล เป็นประธานร่วมกับนาย Sami Abdulaziz Alhamad ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคูเวตด้านการกงสุล (Assistant Foreign Minister for the Consulate Affairs) นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ได้แก่ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน เข้าร่วมประชุมฯ ด้วย

การประชุมดังกล่าวเป็นกลไกความร่วมมือทวิภาคีระดับหน่วยงานปฏิบัติ ซึ่งมีขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างไทยกับคูเวต โดยบรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างฉันท์มิตร ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นสำคัญต่างๆ ได้แก่ 1) การส่งเสริมการไปมาหาสู่กันในระดับประชาชน โดยเฉพาะประเด็นการอำนวยความสะดวกด้านการตรวจ ลงตราแก่ชาวคูเวตที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทย ซึ่งการอำนวยความสะดวกดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) 2) การผลักดันความตกลงทวิภาคีต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน 3) การสร้างช่องทางการติดต่อประสานงานกรณีการดูแลและคุ้มครองคนชาติของตนในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง และ 4) ความร่วมมือด้านแรงงาน โดยฝ่ายคูเวตมีความประสงค์ที่จะเพิ่มจำนวนแรงงานไทยให้เข้าไปทำงานในคูเวตมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากแรงงานไทยเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า ความร่วมมือด้านการกงสุลจะช่วยสนับสนุนให้ความสัมพันธ์ไทย – คูเวต ที่มีมานานกว่า 50 ปี มีความแน่นแฟ้น มากยิ่งขึ้น