ข่าวเด่น : จัดเต็ม!!! กรมการกงสุลยกทีมบริการทำหนังสือเดินทางที่ จ. ตาก News

ข่าวเด่น : จัดเต็ม!!! กรมการกงสุลยกทีมบริการทำหนังสือเดินทางที่ จ. ตาก

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุลได้นำนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ชมบริการการทำหนังสือเดินทางสัญจรของกรมการกงสุล ซึ่งเริ่มให้บริการตั้งแต่ 8 -12 ม.ค. 2561 ที่ อ.แม่สอด เป็นแห่งแรกของปี และมีผู้มารับบริการวันละไม่ต่ำกว่า 600 ราย

อธิบดีกรมการกงสุลได้กล่าวขอบคุณ อ.แม่สอด จ. ตากที่ได้อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการบริการประชาชน และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยมาปรับปรุงบริการหนังสิอเดินทางและบริการด้านการกงสุลอื่นๆ และทำงานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทำให้กรมการกงสุลได้รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวกดีเด่นปี 2560 (Government Easy Contact Center)

การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “กรมการกงสุลสัญจร” ซึ่งเปิดตัวครั้งแรก 
ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีวัตถุประสงค์หลักให้ผู้บริหารกรมการกงสุลได้รับฟังข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เพื่อทำงานเชิงรุกสร้างบริการด้านกงสุลที่ดี ทั่วถึง และเป็นประโยชน์ต่อคนไทยในภูมิภาค