ข่าวเด่น : กต. นำทีมหน่วยงานไทยไปดูแลและหาทางแก้ปัญหาคนไทยในเกาหลีใต้ News

ข่าวเด่น : กต. นำทีมหน่วยงานไทยไปดูแลและหาทางแก้ปัญหาคนไทยในเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 4-9 ก.พ. 2561 นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้นำคณะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เยือนสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อแก้ไขปัญหาเกาหลีใต้ปฏิเสธคนไทยเข้าเมือง และคนไทยไปทำงานผิดกฎหมายในเกาหลีใต้

ปัจจุบันมีคนไทยพำนักในเกาหลีใต้ประมาณ 120,000 คน โดยคาดว่ามีผู้พำนักอย่างผิดกฎหมายประมาณ 50,000 คน และมีสถิติคนไทยถูกปฏิเสธการเข้าเมืองมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 27,000 คน จากจำนวนคนไทยพำนักและเข้าเมืองผิดกฎหมายสูงขึ้น ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ การเจ็บป่วย เสียชีวิต ถูกหลอกลวงโดยนายหน้า ได้รับอันตราย ไปจนถึงเสียชีวิต ตามที่ปรากฏบนสื่อในโลกโซเชียล ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ทั้งไทยและเกาหลีใต้จะต้องร่วมมือกันแก้ไข เพื่อบรรเทาปัญหาการเข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อคนไทยที่เดินทางไปเกาหลีใต้ อันอาจจะกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ในการเยือนครั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารืออย่างเข้มข้นกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ เพื่อวางแนวทางการช่วยเหลือคุ้มครองคนไทยและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีความคืบหน้าสำคัญ คือ การจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่าง ตม.ไทย-เกาหลีใต้ในระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ เกาหลีใต้รับจะปรับปรุงและขยายพื้นที่ห้องพักรอสำหรับคนไทยที่ถูกปฏิเสธเข้าเมือง รวมทั้งการจัดหาล่ามภาษาไทยที่มีความสามารถสูงเพิ่มเติม การผลักดันให้เกาหลีใต้เพิ่มโควตาแรงงานไทยในระบบ EPS การร่วมมือกันเพื่อจัดการกับกลุ่มนายหน้าที่นำคนไทยมาทำงานในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายอย่างจริงจัง เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะได้เดินทางไปพบปะและสอบถามความเป็นอยู่ของคนไทยและแรงงานไทยที่อาศัยอยู่ในวัดธรรมเจติยาราม รวมทั้งได้เดินทางไปยังศูนย์ช่วยเหลือแรงงานเขตอันซานและโบสถ์อึนโนรี เพื่อหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือแรงงานไทยในเกาหลีใต้ด้วย