ข่าวเด่น : กรมการกงสุลชูธง "โปร่งใส ตรวจสอบได้" ในโครงการ e-Passport III News

ข่าวเด่น : กรมการกงสุลชูธง "โปร่งใส ตรวจสอบได้" ในโครงการ e-Passport III

วันนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2561 กรมการกงสุลได้จัดการบรรยายสรุปและการสังเกตการณ์สำหรับโครงการจ้างผลิตและให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมกรมการกงสุล ถ.แจ้งวัฒนะ โดยมีนายชาตรี อรรจนานันท์ นำทีมผู้บริหารกรมการกงสุลให้ข้อมูลแก่ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)

การบรรยายสรุปครั้งนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการทำข้อตกลงคุณธรรม (Intigrity Pact Guideline) เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

กรมการกงสุลได้เริ่มให้บริการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว 2 ช่วง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรับฟังประชาพิจารณ์เกี่ยวกับเอกสารเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโครงการจัดจ้างและให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ระยะที่ 3 ซึ่งมีกำหนดจะเริ่มโครงการในวันที่ 1 มีนาคม 2562