ข่าวเด่น : กรมการกงสุลเปิดบ้านอวดของดี Smart & Best Service News

ข่าวเด่น : กรมการกงสุลเปิดบ้านอวดของดี Smart & Best Service

เป็นหน้าเป็นตา !!! กรมการกงสุลเปิดบ้านอวดของดี Smart & Best Service ให้ต่างชาติได้ชม

วันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2561  กรมการกงสุลได้เปิดบ้านต้อนรับนักการทูตกลุ่มประเทศแอฟริกา เอเชีย-แปซิฟิก และลาตินอเมริการวม 15 คน ให้รับฟังการบรรยายเรื่อง “Consular Diplomacy : ความสำเร็จด้านการกงสุลของไทยสู่ Smart & Best Service” และศึกษาดูงานการให้บริการด้านกงสุลของไทยด้านการบริการหนังสือเดินทาง โดยมีนางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง รองอธิบดีกรมการกงสุล นำทีมผู้บริหารกรมการกงสุลต้อนรับและบรรยายแก่คณะ

นับเป็นอีกครั้งที่กรมการกงสุลได้ต้อนรับคณะต่างชาติเข้ามาศึกษาดูงานและเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการบริการประชาชนที่เป็นเลิศ โดยคณะนักการทูตได้ชื่นชมการทำงานและการพัฒนาการบริการประชาชนที่สะดวกรวดเร็วด้วยการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนของกรมการกงสุล ซึ่งถือเป็นต้นแบบที่ดีของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค และเป็นที่น่าภาคภูมิใจของคนไทย จึงได้รับรางวัลมากมายรวมทั้งล่าสุดคือรางวัลมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี 2560

ทั้งนี้ คณะนักการทูตกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้อบรมหลักสูตร Knowledge of Diplomacy : Sustainable Development and the Sufficiency Economy ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ด้วยความสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ