ข่าวเด่น : The Second Thailand - United Kingdom bilateral Consular Dialogue News

ข่าวเด่น : The Second Thailand - United Kingdom bilateral Consular Dialogue

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือด้านการกงสุล ไทย – สหราชอาณาจักร ครั้งที่ 2 (The Second Thailand  - UK Consular Dialogue) ณ สโมสรราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ โดยมีนายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล และนาง Julia Longbottom อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักร เป็นประธานร่วม นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการขนส่งทางบก กรมราชทัณฑ์        กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เข้าร่วมหารือและสร้างเครือข่ายการประสานงานกับฝ่ายสหราชอาณาจักรในการประชุมฯ ด้วย

            การประชุมดังกล่าวเป็นกลไกความร่วมมือทวิภาคีระหว่างหน่วยงานด้านการกงสุลของไทยกับสหราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการกงสุลในการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและสนับสนุนการดำเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีอันดีระหว่างสองประเทศในภาพรวมด้วย มีการประชุมฯ กลไกนี้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559 ที่กรุงลอนดอน โดยมีประเด็นการหารือต่อเนื่องจากผลการประชุมฯ ครั้งที่ 1 ได้แก่ ประเด็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการรับรองเอกสารระหว่างประเทศ (Legalisation and Documentary Procedures) ที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังฝ่ายสหราชอาณาจักรยกเลิกการให้บริการรับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย  ความก้าวหน้าในโครงการจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการแบบ 2 ภาษาของไทย และการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันในการคุ้มครองคนชาติของตนในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการกงสุลของทั้งสองประเทศให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อาทิ ประเด็นการพิจารณาลดขั้นตอนในการรับรอง/ตรวจสอบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง การทำกิจกรรมร่วมกันในการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการ