ข่าวเด่น : กรมการกงสุลบรรยายให้ความรู้งานกงสุลแก่ผู้ช่วยทูตทหาร News

ข่าวเด่น : กรมการกงสุลบรรยายให้ความรู้งานกงสุลแก่ผู้ช่วยทูตทหาร

กรมการกงสุลจัดทีมบรรยายให้ความรู้ด้านงานกงสุลแก่ผู้ช่วยทูตทหารและรองผู้ช่วยทูตทหารไทยเพื่อเตรียมการไปประจำการในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ เลขานุการกรมการกงสุล พร้อมด้วย นายธาตรี เชาวชตา ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ ได้นำทีมวิทยากรกรมการกงสุลไปบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ช่วยและรองผู้ช่วยทูตทหารของไทยที่จะไปประจำการในประเทศต่างๆ รวม 22 นาย ณ กองบัญชาการกองทัพไทย หัวข้อการบรรยายสำคัญได้แก่ ภารกิจงานกงสุลกับการประจำการในต่างประเทศ งานคุ้มครองและดูแลคนไทย งานตรวจลงตรา และการสื่อสารงานกงสุลสู่ประชาชน การบรรยายดังกล่าวเป็นภารกิจหนึ่งของกรมการกงสุลในการให้ข้อมูลข่าวสารด้านกงสุลแก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อนำไปใช้ในการทำงานเพื่อประชาชนไทยทั้งในและต่างประเทศ