ข่าวเด่น : กรมการกงสุลเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือด้านการกงสุลไทย – จีน ครั้งที่ 6 News

ข่าวเด่น : กรมการกงสุลเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือด้านการกงสุลไทย – จีน ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 กรมการกงสุลเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือด้านการกงสุลไทย – จีน ครั้งที่ 6 ที่สโมสรราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ โดยมีนายสรยุทธ ชาสมบัติ รองอธิบดีกรมการกงสุล และนายเฉิน สงเฟิง รองอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศจีน เป็นประธานร่วม และมีผู้แทนจากส่วนราชการอื่นของไทยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมเอเชียตะวันออก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.) พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่จีนประจำจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่ และกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศจีน เข้าร่วมด้วย

การประชุมดังกล่าวเป็นกลไกความร่วมมือทวิภาคีระหว่างหน่วยงานด้านการกงสุลของไทยกับจีน   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการกงสุลและสนับสนุนการดำเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีอันดีระหว่างสองประเทศในภาพรวมด้วย ในระหว่างการหารือ ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของ ความร่วมมือด้านการกงสุล ที่จะมีบทบาทสำคัญในการดูแลสิทธิประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนของตนในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งและการอำนวยความสะดวกในการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ทวิภาคีที่แน่นแฟ้น

ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการกงสุลของทั้งสองประเทศให้มีประสิทธิภาพ อาทิ การแจ้งเหตุทางกงสุล (Consular Notification) การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กงสุลทั้งสองประเทศ การอำนวยความสะดวกด้านการตรวจคนเข้าเมือง และกระบวนการรับรองเอกสารระหว่างประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายต่างมีเป้าหมายที่จะเห็นประชาชนของทั้งสองประเทศได้รับความสะดวกและความปลอดภัยจากการเดินทางระหว่างกันที่มีจำนวนมากในแต่ละปี และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทย – จีน อีกทางหนึ่งด้วย

ฝ่ายไทยได้ใช้โอกาสนี้กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์อุบัติเหตุเรือท่องเที่ยวล่มที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวจีนได้รับผลกระทบจำนวนมาก โดยนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา) ได้มีสารแสดงความเสียใจต่อนาย สี จิ้น ผิง ประธานาธิบดีจีน รวมทั้งรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอน  ปรมัตถ์วินัย) ได้มีข้อความสารแสดงความเสียใจต่อผู้บริหารระดับสูงของจีนด้วยเช่นกัน ฝ่ายจีนได้แสดง   ความขอบคุณรัฐบาลไทยและประชาชนไทยจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกทุกด้านอย่างดีทำให้เหตุการณ์ต่าง ๆ สามารถคลี่คลายได้อย่างรวดเร็ว

ฝ่ายจีนได้กล่าวขอบคุณฝ่ายไทยสำหรับการเป็นเจ้าภาพและการต้อนรับอย่างอบอุ่นในการประชุมฯ ครั้งนี้ และได้กล่าวเชิญฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งต่อไปที่ฝ่ายจีนจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น