ข่าวเด่น : กต.-มท.-สธ. จับมือบริการคนไทยในญี่ปุ่น News

ข่าวเด่น : กต.-มท.-สธ. จับมือบริการคนไทยในญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ นำทีมสหวิชาชีพประกอบด้วยนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกายและจิตใจ และนายสุโสฬส พึ่งบุญ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานการทะเบียน กฎระเบียบด้านการปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมกงสุลสัญจร ภายใต้การนำของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ณ จังหวัดนากาโนะ ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของกรุงโตเกียว เป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญทางตอนกลางของญี่ปุ่นและมีชุมชนไทยอาศัยอยู่ประมาณ 2,500 คน ในกิจกรรมดังกล่าวมีคนไทยให้ความสนใจในการจัดทำหนังสือเดินทาง การรับรองนิติกรณ์เอกสาร รวมถึงการให้บริการคำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพกายและใจ (wellness) การให้ความรู้ด้านการทะเบียนและการตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องสำหรับชุมชนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านกงสุลอย่างทั่วถึง โดยมีผู้สนใจติดต่อขอรับการจัดทำหนังสือเดินทางรวมจำนวน 144 ราย งานด้านนิติกรณ์ จำนวน 45 ราย