ข่าวเด่น : การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ด้านการสาธารณสุข และรับมอบเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ ระหว่างกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศกับ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต News

ข่าวเด่น : การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ด้านการสาธารณสุข และรับมอบเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ ระหว่างกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศกับ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล และ นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ด้านการสาธารณสุข และรับมอบเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมืออัตโนมัติ โดยมีนางวรพรรณี ดำรงมณี เลขานุการกรม กรมการกงสุล และนาย สมควร จารุสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต องค์การสุรา ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน รวมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วม 
ณ ห้องรับรองพิเศษ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

การลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างส่วนราชการที่มุ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยให้ความสำคัญต่อสุขอนามัยของประชาชนที่มารับบริการทั้งที่กรมการกงสุลและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาคจำนวน 14 แห่งทั่วประเทศ โดยที่กรมการกงสุลมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ประชาชนผู้เข้ารับบริการต้องใช้ร่วมกัน อาทิ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ซึ่งเป็นจุดที่สัมผัสโดยตรงและอาจเป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่ขยายเชื้อโรค การติดตั้งเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ดังกล่าว จะทำให้ประชาชนและบุคลากรของกรมได้มั่นใจในการใช้อุปกรณ์ที่สะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรค และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี