ข่าวเด่น : กรมการกงสุลจับมือ มท. อบรมเจ้าหน้าที่-อาสาสมัครท้องถิ่นมุ่ง เสริมสร้างประสิทธิภาพงานกงสุลเพื่อคนไทยในมาเลเซีย News

ข่าวเด่น : กรมการกงสุลจับมือ มท. อบรมเจ้าหน้าที่-อาสาสมัครท้องถิ่นมุ่ง เสริมสร้างประสิทธิภาพงานกงสุลเพื่อคนไทยในมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2561 นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง รองอธิบดีกรมการกงสุล ได้นำคณะสหวิชาชีพจากกรมการกงสุลและกระทรวงมหาดไทยไปจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานกงสุล ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านงานกงสุลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนงานกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลไทยให้มีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับงานบริการประชาชนและพบปะเครือข่ายอาสาสมัครสถานเอกอัครราชทูตฯ จำนวน 40 คน เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการคุ้มครองคนไทยในมาเลเซียโดยเฉพาะด้านทะเบียนราษฎรและสัญชาติคนไทย

โครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับผู้แทนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ นางสาวอภิญญา อุ่นเรือน หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทย และนางสาวณัฐธยาน์ ตรีรัตนานุสรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน เข้าร่วมเป็นวิทยากร

นอกจากนี้ สภานเอกอัครราชทูตได้จัดอบรมทักษะงานฝีมือเสริมอาชีพแก่คนไทย ซึ่งเป็นโครงการอบรมต่อเนื่องทั้งปี โดยครั้งนี้เป็นการสอนทำสมุดหนังใส่หนังสือเดินทางด้วย