ข่าวเด่น : กต.หนุนโครงการฝึกภาษาให้คนไทยพร้อมดูแลผู้สูงอายุในญี่ปุ่น News

ข่าวเด่น : กต.หนุนโครงการฝึกภาษาให้คนไทยพร้อมดูแลผู้สูงอายุในญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง รองอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้พบปะคนไทยใน จ.โทจิกิ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่ร่วมเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นในการดูแลผู้สูงอายุ ณ จังหวัดโทจิกิ ซึ่งริเริ่มโดยสมาคมเด็กไทยกรุ๊ป จ.โทจิกิ ร่วมกับสมาคม YMCA และหน่วยงานของ จ.โทจิกิ โดยการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้คนไทยในญี่ปุ่นเข้าถึงโอกาสการพัฒนาศักยภาพและทักษะฝีมือ เพื่อเพิ่มพูนช่องทางการดำรงชีวิตในญี่ปุ่นอย่างมีคุณภาพ

โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นในการดูแลผู้สูงอายุนี้ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายนถึงวันที่ 29 กันยายน 2561 มีผูุ้เข้าร่วมการอบรมทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวไทยที่พำนักในพื้นที่ จ. โทจิกิและใกล้เคียง รวม 30 คน โดยได้นำวิทยากรผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นมาให้การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาญี่ปุ่นสำหรับนำไปใช้ในการทำงานดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ผู้ที่ผ่านการอบรมนี้ จะสามารถไปเรียนต่อยอดอีก 130 ชั่วโมง เพื่อสอบใบอนุญาตการดูแลผู้สูงอายุของญี่ปุ่นและหากผู้มีใบอนุญาตฯ ทำงานดูแลผู้สูงอายุครบ 3 ปี จะสามารถเป็นพยาบาลที่ญี่ปุ่นได้

โครงการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางกรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการชี้แนะและขยายช่องทางให้คนไทยที่อาศัยในญี่ปุ่นได้มีโอกาสเข้าถึงตลาดงานที่ญี่ปุ่นต้องการคือการดูแลผู้สูงอายุ และยังเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจระดับประชาชน รวมทั้งทัศนคติที่ดีของคนญี่ปุ่นต่อภาพลักษณ์ประเทศไทย ในการมีส่วนร่วมสนับสนุนสังคมญี่ปุ่น