ข่าวเด่น : กต.-มท. เปิดตัว "เอกสารสองภาษา" ของขวัญประชาชน News

ข่าวเด่น : กต.-มท. เปิดตัว "เอกสารสองภาษา" ของขวัญประชาชน

วันที่ 11 ม.ค. 2562 กระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้จัดงานแถลงข่าวร่วมเรื่อง “การบริการรับรองเอกสารราชการสองภาษา : ของขวัญแด่ประชาชน” โดยมีนายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุลและ ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้กล่าวและร่วมมอบของขวัญปี 2562 แก่ประชาชน

 

กระทรวงการต่างประเทศในฐานะหน่วยงานรับรองเอกสารราชการไทยสำหรับประชาชนนำไปใช้ในต่างประเทศได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการจัดทำเอกสารราชการเป็นสองภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยตรงในการลดขั้นตอนและเวลาการรับรองเอกสาร และลดภาระค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารของประชาชน จึงได้ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดทำเอกสารสองภาษาทั้งทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว จำนวน 12 ประเภท อาทิ สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล ฯลฯ โดยประชาชนสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เพียงใบเดียว ไปขอรับบริการคัดเอกสารภาษาอังกฤษได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขตทั่วประเทศ และนำไปรับรองนิติกรณ์ที่กรมการกงสุลเมื่อมีความจำเป็นต้องนำเอกสารไปใช้ในต่างประเทศ สอบถามข้อมูลและรายละเอียดของการบริการได้ที่ สายด่วนกรมการปกครอง โทร. 1548 และ Call Center กรมการกงสุล 0 2572 8442 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

"เอกสารสองภาษา" นับเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการบูรณาการระหว่างหน่วยราชการไทยในการให้บริการประชาชน และเป็นไปตามมติ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2559   

 

 

 

ประชาชนสามารถขอคัดเอกสารราชการ 2 ภาษา ได้แล้ว 12 ประเภท ที่เขตหรืออำเภอ ได้แก่

1. สูติบัตร                                           7. ทะเบียนหย่า

2. มรณบัตร                                        8. ทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว

3. ทะเบียนบ้าน                                   9. ใบเปลี่ยนชื่อ

4. หนังสือรับรองการเกิด                    10. ใบตั้งชื่อสกุล

5. ข้อมุลเกี่ยวกับบัตรประชาชน           11. ใบร่วมใช้ชื่อสกุล

6. ทะเบียนสมรส                               12. ใบเปลี่ยนชื่อสกุล

 

4 ขั้นตอน เอกสารเหล่านี้ไม่ต้องแปลอีกต่อไป

คัด >> รับรอง >> ติดต่อสถานทูต >> นำไปใช้ 

สอบถามเพิ่มเติม 0 2572 8442 (24ชม.)