ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบรับรองนิติกรณ์เอกสาร ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบรับรองนิติกรณ์เอกสาร ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์

   ตามที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบรับรองนิติกรณ์เอกสาร ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยมีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจำนวน10 ราย ตามประกาศกรมการกงสุลที่แนบไฟล์มาพร้อมนี

ไฟล์แนบ