ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 2/2562 News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 2/2562

ตามที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 2/2562 ตามอัตราจ้างที่ว่างลง นั้น 

      บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงเห็นควรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตามไฟล์ประกาศนี้แนบท้ายมาพร้อมนี้

 กองสัญชาติและนิติกรณ์

 

 

ไฟล์แนบ