ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 2/2562 News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 2/2562

        ตามที่กรมการกงสุลได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคล  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ความแจ้งแล้ว นั้น

        บัดนี้ การสอบคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยมีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจำนวน 10 ราย จึงเห็นควรประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคำแปลภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามไฟล์ประกาศที่แนบมานี้

 

ไฟล์แนบ