ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (คนพิการ)  News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (คนพิการ)

        ตามประกาศกรมการกงสุล ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุุคคล กลุ่มพิเศษและคนพิการ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฎิบัติหน้าที่พนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 1 ตำแหนง นั้น

        บัดนี้ กรมการกงสุลได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังนี้

ไฟล์แนบ