ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ๋ กรมการกงสุล News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ๋ กรมการกงสุล

กรมการกงสุลขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานในตำแหน่ง

1. พนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานตรวจสอบเอกสารและงานรับรองเอกสาร จำนวน 2 อัตรา

ดังรายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ไฟล์แนบ