ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อตรวจเอกสารภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อตรวจเอกสารภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์

                 ตามที่กองสัญชาติและนิติกรณ์จัดให้มีการคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานตรวจเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นั้น

                  บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยมีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในการบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อตรวจเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ทั้งสิ้น จำนวน 6 ราย ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ไฟล์แนบ