ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อตรวจเอกสารภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ประจำสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อตรวจเอกสารภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ประจำสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์

              ตามที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์บุคคลทั่วไป ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อตรวจเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นั้น มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ทั้งสิ้น จำนวน 9 ราย  จึงเห็นควรประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ตามไฟล์เอกสารที่แนบนี้​

ไฟล์แนบ