ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่องการเปิดให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางนอกเวลาราชการ (ในวันเสาร์) เป็นกรณีพิเศษ News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่องการเปิดให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางนอกเวลาราชการ (ในวันเสาร์) เป็นกรณีพิเศษ