ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเอกสารภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ประจำสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สาขาสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) คลองเตย และกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเอกสารภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ประจำสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สาขาสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) คลองเตย และกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล

       ตามที่กองสัญชาติและนิติกรณ์  กรมการกงสุล ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคำแปลภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สาขาสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) คลองเตย และกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล 

       บัดนี้ การรับสม้ครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  จึงเห็นควรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามเอกสารที่แนบมานี้

 

ไฟล์แนบ