สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย : วารสารข่าวจากสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย ปีที่ 4 ฉบับที่ 1/2563 News

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย : วารสารข่าวจากสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย ปีที่ 4 ฉบับที่ 1/2563

    วันที่ 4 มกราคม 2563 หัวหน้าสานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย ได้เข้าร่วมโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.) มินิมาราธอน ครั้งที่ 4 ประจาปี 2563 โดยนายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ณ สวนไม้งามริมน้ากก ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย
 
    วันที่ 6 มกราคม 2563 หัวหน้าสานักงานฯ ได้มอบของรางวัลสาหรับกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2563 ซึ่งจัดในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ สวนไม้งามริมน้ากก อาเภอเมืองเชียงราย โดยนายเกียรติคุณ จันแก่น ผู้อานวยการสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นผู้รับมอบ
 
    วันที่ 30 - 31 มกราคม 2563 หัวหน้าสานักงานฯ ได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ" (สาธารณรัฐเกาหลี) ในโครงการเตรียมความพร้อมให้คนหางานเพื่อป้องกันการตกเป็น เหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในการไปทางานต่างประเทศ ประจาปี 2563 จัดโดยสานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ และโรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ของคนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการไปทางานต่างประเทศที่ถูกต้อง และประชาสัมพันธ์ภารกิจการคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ ของคนไทยในต่างประเทศ ตลอดจนบริการทาหนังสือเดินทางของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ