สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย : จดหมายข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ News

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย : จดหมายข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

       เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 หัวหน้าสานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจาปีของชาติ 2563
โดยนายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคารกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมีบุคลากร อบจ. เชียงราย และหน่วยงานราชการอื่น ๆ อาทิ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย (ส่วนแยก) และสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงรายเข้าร่วม กิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น นอกจากนี้ สานักงานหนังสือเดินทางฯ ได้มอบต้นไม้ให้แก่ อบจ. เชียงราย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว
สร้างความมั่นคงทางอาหาร" ให้แก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงราย